Pháp điển Net - Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 169/2011/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP
ngày 4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của chính phủ
về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, như sau:

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã nhận hồ sơ vụ việc có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý cho cơ quan đã chuyển hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương IV
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 26. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2012 và thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Điều 27. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện Thông tư này.    

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.  

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Trần Xuân Hà    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2012 
Ngày công báo
18/12/2011 
Số công báo
625+626/2011 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  
 Nghị định
39/2001/NĐ-CP 13/07/2001 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
120/2004/TT-BTC 15/12/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software