Pháp điển Net - Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương về việc quy định về khai báo hóa chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 40/2011/TT-BCT 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định về khai báo hóa chất

Căn cứ Nghị định số 189/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về biểu mẫu khai báo hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp và khai báo hóa chất qua mạng internet.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên doanh nghiệp.

(2) Chữ viết tắt tên phòng, bộ phận của doanh nghiệp.

(3) Ghi rõ năm cụ thể báo cáo.

(4) Tên đầy đủ của doanh nghiệp.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2011 
Ngày công báo
07/12/2011 
Số công báo
613+614/2011 
Số trang
13 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2015/TT-BCT 23/04/2015 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software