Pháp điển Net - Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 81/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật khoa học và công nghệ

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Nghị định

Chương I
Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 53. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/11/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
25 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

  
 Thông tư
08/2012/TT-BKHCN 02/04/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

  
 Thông tư
06/2012/TT-BKHCN 12/03/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
164/2003/NĐ-CP 22/12/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội
Về Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software