Pháp điển Net - Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                       cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 89/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

Thông tư

Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán
 ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC,
ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

- Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1);

- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước, trừ: Các doanh nghiệp thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23-12-1996 và Quyết định số 144/2001/QĐ/BTC ngày 21-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

I. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Hàng tồn kho"

1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định

- Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
60 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
94/QĐ-BTC 13/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Thông tư
161/2007/TT-BTC 31/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
149/2001/QĐ-BTC 31/12/2001 Bộ Tài chính
Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software