Pháp điển Net - Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 83/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

NGHị ĐịNH

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Vì không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận.

Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi cho cơ quan tài chính có thẩm quyền hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá hoặc Kho bạc Nhà nước.

Quyết định này gồm ............. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯờI RA QUYếT ĐịNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2011 
Ngày công báo
26/09/2011 
Số công báo
511+512/2011 
Số trang
61 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
142/2004/NĐ-CP 08/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
50/2009/NĐ-CP 25/05/2009 Chính phủ
Về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software