Pháp điển Net - Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                 CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 72/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011

NGHị ĐịNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP
ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi,
bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007
của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ  

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Thay thế cụm từ "Bộ Văn hóa - Thông tin" bằng cụm từ "Bộ Thông tin và Truyền thông" tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP;

b) Thay thế cụm từ "Sở Văn hóa-Thông tin" bằng cụm từ "Sở Thông tin và Truyền thông" tại khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 7, khoản 2 và khoản 3 Điều 10, khoản 1 và khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                             tm. chính phủ                            thủ tướng                                                                                                                           

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2011 
Ngày công báo
07/09/2011 
Số công báo
495+496/2011 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Chính phủ
Về việc quy định về hoạt động in

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
105/2007/NĐ-CP 21/06/2007 Chính phủ
Về việc hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

  
 Nghị định
111/2005/NĐ-CP 26/08/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software