Pháp điển Net - Thông tư số 08/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 08/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước ban hành theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 như sau:

1. Bỏ cụm từ "giai đoạn 2006-2010" tại điểm a, khoản 2, Điều 1.

2.  Sửa đổi phần đầu Điều 9 như sau:

“Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn, sau đây gọi tắt là Hồ sơ bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của Hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:".

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

“Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của Hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:".

3. Bỏ cụm từ "Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn" tại khoản 1 và khoản 2, Điều 10.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2011; riêng khoản 2 các Điều 1 và Điều 2 của Thông tư sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                            Lê Đình Tiến

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2011 
Ngày công báo
14/08/2011 
Số công báo
451+452/2011 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2012/TT-BKHCN 02/04/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
11/2007/QĐ-BKHCN 04/06/2007 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc Ban hành "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước"

  
 Quyết định
10/2007/QĐ-BKHCN 11/05/2007 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software