Pháp điển Net - Quyết định số 137/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Thành phố Hà Nội                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 137/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Quyết định của UBND  Thành phố

Về việc Ban hành Quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ
ngày công lao động công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

 - Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Lệnh số 07L/CTN ngày 16/9/1999 của Chủ tịch Nước về việc công bố Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

- Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

- Căn cứ Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000 của HĐND Thành phố khoá XII, kỳ họp thứ 3 về việc thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 3676TT/STCVG ngày 11 tháng 12 năm 2001;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Đối với phường, xã, thị trấn báo cáo quyết toán được gửi đến

- Ban chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ LĐCI quận, huyện

- Phòng Tài chính - Vật giá

- HĐND và UBND phường, xã, thị trấn.

Điều 12: Ban chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ LĐCI thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan để hướng dẫn hoặc trả lời các vấn đề thuộc trách nhiệm của từng ngành về huy động, quản lý và sử dụng quỹ ngày công, quỹ tiền công nghĩa vụ LĐCI trên địa bàn thành phố./.

                                                                        TM Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội
                                                                                              KT. Chủ tịch
                                                                                              Phó Chủ tịch

                                                                                      Nguyễn Quốc Triệu

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
91/2000/QĐ-UB 31/10/2000 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn Thành phố

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software