Pháp điển Net - Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 33/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

quyết định

Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống
trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/08/2011 
Ngày công báo
24/06/2011 
Số công báo
377+378/2011 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software