Pháp điển Net - Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 39/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ông (Bà)/tổ chức .....................................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc Nhà nước.................................................................................để thu tiền phạt;

3. .......................................................................................................................................

Quyết định này gồm ...........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

người ra Quyết định

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2011 
Ngày công báo
09/06/2011 
Số công báo
361+362/2011 
Số trang
15 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
105/2013/NĐ-CP 16/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software