Pháp điển Net - Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 38/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính
của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004,
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và
Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 123 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước.

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 24, Điều 30, Điều 47, Điều 48, Điều 51, khoản 1 Điều 55, Điều 56, Điều 57, Điều 59 và Điều 62; bỏ cụm từ "chế biến khoáng sản" tại khoản 2 Điều 26, Điều 34, khoản 6 Điều 44, khoản 1 Điều 45, Điều 53, Điều 54; bỏ cụm từ "khảo sát" tại khoản 5 Điều 44; bỏ cụm từ "khảo sát", cụm từ "chế biến" tại Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày20 tháng 7 năm 2011.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2011 
Ngày công báo
09/06/2011 
Số công báo
361+362/2011 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
160/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  
 Nghị định
149/2004/NĐ-CP 27/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software