Pháp điển Net - Lệnh số 20/2010/L-CTN ngày 06/12/2010 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Chủ tịch nước                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 20/2010/L-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

lệnh

Về việc công bố Luật

Chủ tịch
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

NAY CÔNG Bố

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/12/2010 
Ngày công báo
02/04/2011 
Số công báo
167+168/2011 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software