Pháp điển Net - Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 15/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau

"1. Trước ngày thi 45 ngày nhà trường báo cáo Bộ GD&ĐT lịch thi, địa điểm, số máy điện thoại, địa chỉ E-mail và máy Fax trực thi của trường và tại địa phương (nếu kỳ thi tổ chức tại địa phương)

2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, nhà trường phải hoàn thành toàn bộ công tác tuyển sinh, báo cáo Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản kết quả tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển để kiểm tra theo dõi. Tháng 12 hàng năm các trường báo cáo tình hình tuyển sinh VLVH trong năm và dự kiến kế hoạch tuyển sinh VLVH năm sau."

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.                   

Điều 3. Các Ông (Bà), Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này này./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                              Bùi Văn Ga

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/05/2011 
Ngày công báo
03/05/2011 
Số công báo
237+238/2011 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

  
 Quyết định
19/VBHN-BGDĐT 21/05/2014 Bộ Giáo dục và ...
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
62/2008/QĐ-BGDĐT 25/11/2008 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software