Pháp điển Net - Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 25/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Viễn thông

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép viễn thông không phù hợp với quy định của Nghị định này phải làm thủ tục đề nghị cấp, đổi giấy phép theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các doanh nghiệp viễn thông và thời hạn các doanh nghiệp viễn thông đó phải cơ cấu lại việc sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này. Doanh nghiệp viễn thông thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ cấu lại việc sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 46. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
38 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

  
 Thông tư
07/2015/TT-BTTTT 24/03/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về kết nối viễn thông

  
 Thông tư
12/2013/TT-BTTTT 13/05/2013 Bộ Thông tin và ...
Về việc hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
121/2008/NĐ-CP 03/12/2008 Chính phủ
Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

  
 Nghị định
97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
160/2004/NĐ-CP 03/09/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software