Pháp điển Net - Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
2215/2010/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
31/12/2010 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên 
Trichyeu
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Nguoiky
Nguyễn Bá Lộc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
90 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software