Pháp điển Net - Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                ủy ban nhân dân                            CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                 tỉnh vĩnh phúc                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 43/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

Uỷ BAN NHÂN DÂN TỉNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 30 /2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ 22 về giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng xác định giá đất),

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
99 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software