Pháp điển Net - Quyết định số 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố HảI PHòNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 2295/2010/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định giá các loại đất
trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố HảI PHòNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố; Văn bản số 181 /TTHĐNDTP - CTHĐND ngày 30/12/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
98 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software