Pháp điển Net - Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07/09/1999 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập Tự do - Hạnh phúc

             Số 93/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 20 tháng 5 năm 1988;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 23. Thời hiệu thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kề từ ngày ký, thay thế quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê tại Nghị định số 52/HĐBT ngày 19 tháng 02 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng. Các quy định trước đây trái với Nghị đình này đều bãi bỏ.

Điều 24. Điều khoản thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị  định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                         KT. THỦ TƯỚNG
                                                                                        PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/09/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/1999/TT-TCTK 19/10/1999 Tổng cục Thống kê
Về việc thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
14/2005/NĐ-CP 04/02/2005 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 10/05/1988 Hội đồng Nhà nước
Về kế toán và thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
52/HĐBT 19/02/1992 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software