Pháp điển Net - Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố Hà NộI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 11/2011/QĐ-UBND 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước
một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
giai đoạn 2011 - 2015

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động vào năm 2002, 2006, 2007;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Các nhiệm vụ giao ở Khoản 1 và Khoản 2 của điều này phải hoàn thành trong quý I năm 2011.

4. Các sở, ngành Thành phố hướng dẫn, tổ chức tập huấn thường xuyên, tạo điều kiện để quận, huyện thực hiện nhiệm vụ phân cấp tốt hơn. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm sát, giám sát sau phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 21. Chế độ báo cáo

Định kỳ vào ngày 10/11 hàng năm, các sở, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo với UBND Thành phố về kết quả thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trong lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có quy định khác nội dung quy định tại quyết định này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

                                                                                    TM. Uỷ ban NHÂN DÂN                    CHủ TịCH

                                                                                        Nguyễn Thế Thảo

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/03/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
12/2014/QĐ-UBND 26/02/2014 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
79/2009/QĐ-UBND 11/06/2009 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software