Pháp điển Net - Thông tư số 221/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất luợng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 221/2010/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình
hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng đối với nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể (dưới đây gọi tắt là thực hiện Kế hoạch) như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể (sau đây gọi tắt là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng).

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm: Công chức hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; giảng viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ, ngành trung ương; giảng viên các Trường chính trị địa phương và giảng viên kiêm chức hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương; giảng viên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

(Dưới đây gọi chung là cán bộ, công chức và được viết tắt là CBCC)

3. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách trung ương bảo đảm từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu á của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể, được giao dự toán về Bộ Nội vụ để phân bổ cho Ban Quản lý Dự án ADB tổ chức thực hiện.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Năm 2013 Ban Quản lý Dự án ADB tổ chức tổng kết, đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện Kế hoạch, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2011, thay thế Thông tư số 31/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.

2. Đối với các chế độ, định mức chi thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành thì khi Nhà nước ban hành các chế độ, định mức chi mới thay thế thì mức chi cho việc thực hiện Kế hoạch này được chuyển đổi tương ứng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Dự án ADB kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Trương Chí Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/02/2011 
Ngày công báo
09/02/2011 
Số công báo
89+90/2011 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
31/2008/TT-BTC 16/04/2008 Bộ Tài chính
Về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software