Pháp điển Net - Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình (Phần II và hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình (Phần II và hết) 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
30/2010/TT-BTTTT 
Ngaybanhanh
31/12/2010 
Coquanbanhanh
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Trichyeu
Về việc ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình (Phần II và hết) 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2011 
Nguoiky
Trần Đức Lai 
Ngày công báo
30/01/2011 
Số công báo
77+78/2011 
Số trang
82 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software