Pháp điển Net - Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam         Và Xã HộI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 04/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập do cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng phục vụ của các cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Người cao tuổi, người tâm thần, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người lang thang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; đối tượng khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi chung là đối tượng).

3. Tiêu chuẩn chăm sóc là căn cứ để thực hiện việc trợ giúp, nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên và Uỷ ban nhân dân cùng cấp về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.

2. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 của Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn./.    

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Trọng Đàm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2011 
Ngày công báo
14/03/2011 
Số công báo
127+128/2011 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
07/2009/TT-BLĐTBXH 30/03/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software