Pháp điển Net - Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/09/1999 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 91/T999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàng, Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Cân cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng  4  năm 1990:

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 24. Thanh tra viên ngân hàng có hành vi vi phạm các quy định của Pháp luật, thiếu trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ, bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và các quy định của Nghị định này tùy mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 26. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 27. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM.CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/09/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2000/TT-NHNN3 28/03/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/09/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
26/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
07/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software