Pháp điển Net - Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 08/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng  2 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo,
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo
trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/04/2011 
Ngày công báo
08/03/2011 
Số công báo
117+118/2011 
Số trang
33 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mới ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
14/2009/TT-BGDĐT 28/05/2009 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software