Pháp điển Net - Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        tỉnh bà rịa - vũng tàu   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 61/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

quyết định

Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký
quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Uỷ BAN NHÂN DÂN TỉNH Bà RịA - VũNG TàU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đo, đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2. Đơn giá được phê duyệt là cơ sở cho việc thanh quyết toán các công trình địa chính liên quan đến công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong chỉ tiêu kế hoạch được giao và thực hiện từ năm 2010; là căn cứ để lập dự toán và thanh quyết toán các công trình địa chính liên quan đến công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2010 và các năm tiếp theo. Khi lập dự toán và thanh quyết toán các công trình địa chính trong giai đoạn tiếp theo, nếu mức lương tối thiểu thay đổi sẽ được điều chỉnh các chi phí lao động kỹ thuật, chi phí chung và chi phí khác tăng theo tỷ lệ phần trăm tương ứng phù hợp với quy định hiện hành.

Phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về việc phê duyệt bộ đơn giá công tác đo đạc lập bản và đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động thương binh xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà Nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật chính sách, quy định của pháp luật và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh bộ đơn giá cho phù hợp./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân                                    kt. Chủ tịch                                                                                                                             phó chủ tịch

                                                                                          Trần Ngọc Thới 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software