Pháp điển Net - Thông tư số 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
222/2010/TT-BTC 
Ngaybanhanh
31/12/2010 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/02/2011 
Nguoiky
Trương Chí Trung 
Ngày công báo
26/02/2011 
Số công báo
105+106/2011 
Số trang
46 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
146/2013/TT-BTC 22/10/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
06/2009/TT-BTC 14/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  
 Thông tư
27/2008/TT-BTC 01/04/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  
 Quyết định
29/2005/QĐ-BTC 20/05/2005 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software