Pháp điển Net - Luật số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội về Khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 60/2010/QH12

 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

LUậT
KHOáNG SảN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 86. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

______________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2011 
Ngày công báo
02/04/2011 
Số công báo
167+168/2011 
Số trang
38 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
43/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thuỷ trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

  
 Thông tư
42/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

  
 Thông tư
26/2016/TT-BCT 30/11/2016 Bộ Công thương
Về việc quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

  
 Nghị định
158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

  
 Nghị định
60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

  
 Thông tư
66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

  
 Thông tư
53/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

  
 Nghị định
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  
 Nghị định
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  
 Nghị định
121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  
 Thông tư
17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

  
 Thông tư
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

  
 Nghị định
15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

  
 Thông tư
03/2011/TT-BTNMT 29/01/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
46/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

  
 Luật
<> 20/03/1996 Quốc hội
Về khoáng sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software