Pháp điển Net - Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số: 62/2010/QH12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

LUậT
SửA ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU CủA LUậT CHứNG KHOáN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2

Bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

Điều 3

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

  
 Nghị định
42/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Chính phủ
Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

  
 Nghị định
01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
27/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Chứng khoán

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software