Pháp điển Net - Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố Hà NộI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 54/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng
sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ, số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Thông tư 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình đo đạc và bản đồ; Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính; Thông tư số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp; Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3105/TTr-STNMT ngày 6 tháng 9 năm 2010 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số: 1553/STP-VBPQ ngày 01 tháng 10 năm 2010,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

TP. Hà NộI - Huyện (Bản đồ tham khảo)


Nội dung tham khảo kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội   

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 15-17 Ngọc Khánh, Toà nhà Đơn Nguyên 3, Tầng 7, Phòng 704

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@gmail.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
45/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
38/2008/QĐ-UBND 22/10/2008 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software