Pháp điển Net - Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

SỐ 5-BXD/ĐT NGÀY 9/2/1993

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH

SỬ DỤNG VÀ PHÂN CẤP NHÀ Ở.

 

Thực hiện Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương. Tiếp theo Thông tư liên Bộ Xây dựng - Tài chính số 1-LB/TT ngày 19/1/1993;

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở như sau:

I. XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRONG NHÀ Ở

1. Nguyên tắc chung:

a) Để xác định diện tích sử dụng cho bên thuê nhà, nhà ở được phân loại như sau:

- Nhà ở riêng biệt hoặc biệt thự.

- Nhà ở nhiều căn hộ (kiểu khách sạn, nhà ở tập thể, nhà ở nhiều căn hộ ghép, nhà ở đơn nguyên).

b) Diện tích sử dụng (m2) của mỗi căn hộ là tổng diện tích ở và diện tích phụ sử dụng riêng biệt. Đối với nhà ở nhiều căn hộ thì diện tích sử dụng của mỗi căn hộ là diện tích sử dụng riêng biệt của từng căn hộ cộng với phần diện tích phụ dùng chung cho nhiều hộ phân bổ theo tỷ lệ với diện tích ở của từng căn hộ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                (Ký tên đóng dấu)

 

 

      Ghi chú :

      - Đánh dấu "x" vào ô tương ứng với thực tế.

      - Kèm theo bản khai có bản vẽ do bên cho thuê lập.

      - Mỗi bản khai chỉ sử dụng cho một bên thuê nhà.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/02/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software