Pháp điển Net - Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Bộ NộI Vụ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 09/2010/TT-BNV   

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 3724/BTC-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ;

Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, cụ thể như sau:

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ quy định chức danh ngạch kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm soát viên chính thuế; kiểm soát viên thuế; kiểm thu viên thuế tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức.

3. Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính; Quyết định số 427/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngành công chức ngành Hải quan và Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.  

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.  

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                           Trần Văn Tuấn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/10/2010 
Ngày công báo
04/10/2010 
Số công báo
577+578/2010 
Số trang
34 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004 Bộ Nội vụ
Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
136/2005/QĐ-BNV 19/12/2005 Bộ Nội vụ
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Dự trữ Quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software