Pháp điển Net - Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/08/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 16/2010/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

183 Nếu biên bản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ...; xã, phường, thị trấn ... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

184 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

185 Ghi địa điểm tiến hành chuyển giao tài sản  kê biên.

186 Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức vi phạm.

187 Ghi tên gọi, số lượng, trình trạng (chất lượng) tài sản kê biên; Đối với phương tiện thì phải ghi rõ biển kiểm soát, số đăng ký. Nếu nhiều thì lập danh mục kèm theo và danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản

188 Ghi cụ thể hồ sơ bàn giao (tên bút lục, số trang, tình trạng...)

189 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/2010 
Ngày công báo
12/09/2010 
Số công báo
540+541/2010 
Số trang
55 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software