Pháp điển Net - Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16/07/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             thanh tra chính phủ                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 03/2010/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

Thông tư

Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu,
quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên,
cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước;

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước như sau:

Chương I
QUy ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng trang phục, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .


Nội dung tham khảo kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-TTCP
ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ

 

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 15-17 Ngọc Khánh, Toà nhà Đơn Nguyên 3, Tầng 7, Phòng 704

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@gmail.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/08/2010 
Ngày công báo
23/08/2010 
Số công báo
501+502/2010 
Số trang
17 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Thanh tra Chính phủ
Về việc quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
100/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Chính phủ
Về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software