Pháp điển Net - Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 87/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010 

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều
của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng chịu thuế

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2010 
Ngày công báo
25/08/2010 
Số công báo
503+504/2010 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  
 Thông tư
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần IV - hết)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần III)

  
 Thông tư
190/2011/TT-BTC 20/12/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  
 Nghị định
09/VBHN-BTC 26/05/2015 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  
 Nghị định
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software