Pháp điển Net - Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
3141/QĐ-BGDĐT 
Ngaybanhanh
30/07/2010 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/07/2010 
Nguoiky
Nguyễn Thị Nghĩa 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software