Pháp điển Net - Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 85/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

 Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thi hành Nghị định này.

2. Trong trường hợp phát sinh hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán, giao Bộ Tài chính quyết định biện pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chứng khoán.

Điều 54. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2010 và thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được phát hiện khi Nghị định này có hiệu lực thi hành sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định này. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             Tm. chính phủ                                        thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/09/2010 
Ngày công báo
17/08/2010 
Số công báo
493+494/2010 
Số trang
39 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
37/2011/TT-BTC 16/03/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
108/2013/NĐ-CP 23/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software