Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/09/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Bộ TàI CHíNH-                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số 107/2010/TTLT-BTC-TNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT
ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT
ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Mục V như sau: 

“b) Phần còn lại (sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị cung cấp nước sạch, Uỷ ban nhân dân xã, phường) được nộp vào ngân sách địa phương và sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 3 mục V Thông tư này”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2010 
Ngày công báo
14/08/2010 
Số công báo
189+490/2010 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
63/2013/TTLT-BTC-B... 15/05/2013 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
106/2007/TTLT/BTC-... 06/09/2007 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  
 Thông tư Liên tịch
125/2003/TTLT-BTC-... 18/12/2003 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software