Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
    bộ quốc phòng-Bộ Nông nghiệp                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        và Phát triển nông thôn      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2010

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa
lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng
theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động; tổ chức giao ban; tổ chức kiểm tra; việc sơ kết, tổng kết; tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về bảo vệ rừng; tổ chức luyện tập, diễn tập về phòng cháy và chữa cháy rừng; huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 4; khoản 2 Điều 24; điểm c khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2010/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/09/2010 
Ngày công báo
09/08/2010 
Số công báo
451+452/2010 
Số trang
11 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
74/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software