Pháp điển Net - Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 của Chính phủ về việc đăng ký giao dịch bảo đảm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 83/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về đăng ký giao dịch bảo đảm

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Tổ chức thi hành Nghị định này.

b) Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác có liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/09/2010 
Ngày công báo
08/08/2010 
Số công báo
449+450/2010 
Số trang
28 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
15/2013/TTLT-BTP-B... 05/11/2013 Bộ Tư pháp; Bộ Giao ...
Về việc hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  
 Thông tư
05/2011/TT-BTP 16/02/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
8019/VBHN-BTP 10/12/2013 Bộ Tư pháp
Hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
8020/VBHN-BTP 10/12/2013 Bộ Tư pháp
Hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
05/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Chính phủ
Về việc đăng ký biện pháp bảo đảm

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
29/2009/NĐ-CP 26/03/2009 Chính phủ
Về việc đăng ký và mua, bán tàu biển

  
 Nghị định
84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

  
 Nghị định
70/2007/NĐ-CP 20/04/2007 Chính phủ
Về việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

  
 Nghị định
163/2006/NĐ-CP 29/12/2006 Chính phủ
Về việc giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
23/2006/NĐ-CP 03/03/2006 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
08/2000/NĐ-CP 10/03/2000 Chính phủ
Về việc đăng ký giao dịch bảo đảm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software