Pháp điển Net - Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 09/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 826/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Về việc tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010)

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010) với các nội dung chính sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, nhất là các địa phương, đơn vị nơi đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng sống, công tác hoặc đến thăm.

4. Kinh phí

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được quyết toán theo quy mô Đề án này và nằm ngoài kinh phí đã được giao theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên và các thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân                      Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm                          các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/06/2010 
Ngày công báo
23/06/2010 
Số công báo
367+368/2010 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software