Pháp điển Net - Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 16/2010/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP
ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (sau đây viết tắt là Nghị định số 10) như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đặt trụ sở chính:....................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:.......................................; chức vụ...............................

Quốc tịch:.........................số CMND:........................................................................

Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận này, đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng theo quy định pháp luật.

Công ty thông tin tín dụng có trách nhiệm duy trì liên tục các điều kiện hoạt động đã được chứng nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không được kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào khác.

                                                                                             THốNG ĐốC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2010 
Ngày công báo
12/07/2010 
Số công báo
390+391/2010 
Số trang
20 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/VBHN-NHNN 12/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin dín dụng

  
 Thông tư
23/2016/TT-NHNN 30/06/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  
 Thông tư
27/VBHN-NHNN 24/09/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  
 Thông tư
27/2014/TT-NHNN 18/09/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
10/2010/NĐ-CP 12/02/2010 Chính phủ
Về việc hoạt động thông tin tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software