Pháp điển Net - Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 94/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng
đối với hàng hoá xuất khẩu

Căn cứ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Thuế GTGT;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điểm 1(c) Mục III Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009 về việc đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá thực xuất khẩu như sau:

Điều 1. Thực hiện tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

1. Đối tượng được tạm hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư này là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu có hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ các trường hợp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

Tổ CHứC Đề NGHị HOàN TRả

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

(Ghi chú:

- (1) Từ kỳ đến kỳ; (2) Ghi rõ đề nghị tạm hoàn 90%, 100% hay đề nghị hoàn tiếp 10% thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư này; (3) Trường hợp tạm hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu; (4) Nộp vào TK tạm thu của cơ quan thu; (5) KBNN nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (6) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền; (7) Cơ quan thu quản lý đối tượng nộp thuế; (8) Chỉ áp dụng với các khoản thu thuế xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý.

- Khi gửi Giấy này, người nộp thuế không phải lập Bảng kê xác định số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn theo mẫu số 01-1/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính./. 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/08/2010 
Ngày công báo
16/07/2010 
Số công báo
400+401 
Số trang
10 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2012/TT-BTC 11/01/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
99/2016/TT-BTC 29/06/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
04/2009/TT-BTC 13/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software