Pháp điển Net - Luật số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội về ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 46/2010/QH12

 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

LUậT
NGÂN HàNG NHà NƯớC VIệT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.

3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 66. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

______________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Ngày công báo
25/09/2010 
Số công báo
564+565/2010 
Số trang
19 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
16/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
04/2016/TT-NHNN 15/04/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  
 Thông tư
07/2014/TT-NHNN 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  
 Thông tư
06/2014/TT-NHNN 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  
 Thông tư
08/2014/TT-NHNN 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

  
 Thông tư
31/2013/TT-NHNN 13/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần II - hết)

  
 Thông tư
31/2013/TT-NHNN 13/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
28/2013/TT-NHNN 05/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

  
 Thông tư
26/2013/TT-NHNN 05/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
156/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
03/2013/TT-NHNN 28/01/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Quyết định
07/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
35/2012/TT-NHNN 28/12/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

  
 Nghị định
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Chính phủ
Về việc thanh toán không dùng tiền mặt

  
 Thông tư
30/2012/TT-NHNN 07/11/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
15/2012/TT-NHNN 04/05/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng

  
 Nghị định
40/2012/NĐ-CP 02/05/2012 Chính phủ
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
10/2012/TT-NHNN 16/04/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
09/2012/TT-NHNN 10/04/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  
 Nghị định
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
10/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software