Pháp điển Net - Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/06/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 87/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

Thông tư

Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án
sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc như sau:

Chương I
Quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2010 
Ngày công báo
14/07/2010 
Số công báo
394+395/2010 
Số trang
19 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
116/2005/TT-BTC 19/12/2005 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software