Pháp điển Net - Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 16/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày  28  tháng 6  năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/08/2010 
Ngày công báo
15/07/2010 
Số công báo
396+397/2010 
Số trang
13 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
5199/BGDĐT-GDCN 26/07/2013 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện về chương trình khung TCCN

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
21/2001/QĐ-BGDĐT 06/06/2001 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software