Pháp điển Net - Công văn số 1982/LĐTBXH-LĐTL ngày 17/06/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và Xã HộI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 1982/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

V/v điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 820/LĐTBXH ngày 10/6/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc phân vùng địa bàn quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ. Để có căn cứ trình Chính phủ ban hành các Nghị định nêu trên, hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều tổ chức hội nghị, đồng thời gửi công văn lấy ý kiến chính thức của các cơ quan, địa phương, hiệp hội và nhà đầu tư trước khi trình Chính phủ quy định việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh một số địa bàn (huyện Chương Mỹ và Mê Linh) từ vùng III lên vùng II, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng:

- Việc phân địa bàn theo 3 vùng hiện hành ban hành đối với địa bàn thành phố Hà Nội xuất phát từ đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 1421/UBND-VX ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, trình Chính phủ quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP, Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 áp dụng từ ngày 01/01/2009; đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 9097/UBND-LĐCSXH ngày 21/9/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, trình Chính phủ quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 áp dụng từ ngày 01/01/2010 (giữ như năm 2009).

- Ngày 7/6/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1791/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá và đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành để thực hiện từ năm 2011. Vì vậy, đề nghị quý Sở sớm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có việc điều chỉnh phân vùng đối với huyện Chương Mỹ và Mê Linh) để thực hiện từ năm 2011.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/06/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software