Pháp điển Net - Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 63/2010/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về kiểm soát thủ tục hành chính

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/10/2010 
Ngày công báo
23/06/2010 
Số công báo
367+368/2010 
Số trang
31 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
25/2014/TT-BTP 31/12/2014 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Thông tư
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  
 Thông tư
11/2014/TT-BCT 24/03/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
4621/VBHN-BTP 12/06/2013 Bộ Tư pháp
Về hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
1699/QĐ-TTg 20/10/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software