Pháp điển Net - Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            thủ tướng Chính phủ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 801/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010

Quyết định

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân,
tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá X và Nghị quyết số 13/2002/QH11 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI về xây dựng công trình thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La và các Quyết định: số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2007, số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2008, số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, nhằm nâng cao hiệu quả sử dựng vốn đầu tư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân trong tổ chức thực hiện dự án; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xây dựng công trình thủy điện Sơn La.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Kèm theo Quyết định này là Danh mục phụ biểu chi tiết quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Y tế; Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/06/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2009/QĐ-TTg 04/11/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
196/2004/QĐ-TTg 29/11/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software