Pháp điển Net - Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           Bộ kế hoạch và đầu tư                              Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 13/2010/TT-BKH

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2010

Thông tư

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11;

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/07/2010 
Ngày công báo
18/06/2010 
Số công báo
359+360/2010 
Số trang
22 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
22/2015/TT-BKHĐT 18/12/2015 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
113/2009/NĐ-CP 15/12/2009 Chính phủ
Về việc giám sát và đánh giá đầu tư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software