Pháp điển Net - Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/05/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        Bảo hiểm xã hội việt nam                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 777/QĐ-BHXH

Hà Nội,  ngày 17 tháng 5 năm 2010

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình
giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghi chú:

* Cột 2: Ghi đầy đủ họ, tên, tên đệm của người chuyển đi bằng chữ in hoa;

* Cột 5: Hưu viên chức ghi HC, hưu BHXH tự nguyện ghi HCTN, hưu lực lượng Vũ trang ghi HQ, trợ cấp cán bộ xã, phường ghi TCXP; trợ cấp tai nạn lao động ghi TNLĐ, trợ cấp bệnh nghề nghiệp ghi BNN, trợ cấp mất sức lao động ghi MSLĐ, trợ cấp theo quyết định 91 ghi TC91, trợ cấp tuất ghi TCT, tuất BHXH tự nguyện ghi TCTTN, trợ cấp công nhân cao su ghi TCCS

* Cột 6: Ghi số sổ hưu hoặc sổ sổ trợ cấp;

* Cột 7: Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu hưởng lương hưu trợ cấp BHXH;

* Cột 8: Ghi ngày, tháng, năm chuyển hồ sơ đi (ngày văn thư cơ quan gửi hồ sơ đi);

* Cột 9: Ghi ngày, tháng, năm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi chuyển đến (theo giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH).

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
134 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
01/QĐ-BHXH 03/01/2014 Bảo hiểm xã hội ...
Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  
 Nghị định
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software